Klar ökad stress under pandemin

2021-01-20 | Bonzun Hälsa Stress
Sen i mitten av november till i slutet av året 2020 genomförde Bonzun en online-undersökning där vi ville ta reda på hur människors upplevelse av stress och psykiskt mående eventuellt förändrats under pandemin. Nu har vi resultaten klara och i en serie av blogginlägg tänkte vi nu dela med oss av resultatet från undersökningen. I vårt första inlägg kommer vi att gå igenom hur deltagarna övergripande svarade på olika frågor runt stress. Vi kan konstatera en klar ökad stress under pandemin.

Många har delat med sig

Många generösa människor har delat med sig sina tankar och känslor gällande stress under pandemin, både genom att delta i vår undersökning, men också via inlägg i sociala medier – inte minst Facebook. Det fina med att dela med sig i sociala medier är att många kan läsa och känna igen sig och därmed känna sig mindre ensamma om sina upplevelser.

Några har berättat att de faktiskt mår lite bättre. De upplever sig ha mer tid för familjen och inte lika många måsten att ta hand om. Men, som väntat, var det många som faktiskt upplever mer stress under pandemin. Att det är så stor andel som tycker att stressen ökat var till och med överraskande för oss på Bonzun. För det som är viktigt att komma ihåg är, att redan innan pandemin var stressrelaterad ohälsa den vanligaste sjukskrivningsorsaken, och ovanpå detta läggs nu en pandemi som med sin oförutsägbarhet blir ytterligare en stresskomponent för många.

Information om studien

Studiegrupp: Allmänheten

Ålder: 15-100

Studieperiod: 19/11 – 31/12 2020

Antal deltagare: 4 400

Rekryteringssätt: Självrekrytering via annonsering i diverse sociala media

Syfte med undersökningen: Ge en första indikation på frågan om upplevelsen av stress och psykisk hälsa förändrats under pandemin. Undersökningen försöker inte fastställa nivåer av stress och psykiskt dåligmående, bara om den förändrats under pandemin.

Resultat

Av studiedeltagarna var 88% kvinnor, 11.8% män och 0.2% uppgav annat som kön. I nedan graf kan ni se hur åldersgrupperna ser ut på dem som svarat.

Stress

På frågan om upplevelsen av stress ökat anger total 66% av respondenterna att man upplever en viss ökning eller klart mer stress under pandemin. Elva procent uppger att man upplever mindre stress under pandemin. Det finns könsskillnader i data då något färre män uppger klart mer stress än vad kvinnor gör och att fler män uppger ingen skillnad i stressnivå mot innan pandemin.

 

Gällande åldersskillnader är det klart fler yngre som uppger att de upplever en viss ökning/klart mer stress jämfört med övriga åldersgrupper. I de två yngsta grupperna är det 84% som rapporterar viss ökning/klart mer stress.

Stress och livsområden

För att försöka förstå inom vilket/vilka områden upplevelsen av stress eventuellt förändrats frågade undersökningen om stressupplevelsen inom olika livsområden före och under pandemin. Resultaten blev de här.

Som vi kan se rapporterade ca hälften av deltagarna att man i minst ett livsområde upplevde ökad stress. Största ökningen hittar vi i området relationer. Totalt var det 75% som rapporterade att man upplevde ökad stress i minst ett livsområde. Snittet för hur många livsområden man upplevde ökad stress inom var 1.5.

Det ska klargöras att inom livsområdet jobb är det en naturlig snedfördelning av resultaten där de som är pensionärer inte upplever jobbstress på samma sätt som yrkesverksamma. I de yngre och medelåldersgrupperna rapporterar ca 2/3 en ökad stress runt jobbfrågor. I övrigt ser vi en jämn fördelning av svaren i de olika åldersgrupperna.

Symptom på stress

I undersökningen mättes huruvida förekomsten av sedvanliga stressymptom ökad/minskat under pandemin. Symptomen som mättes var: Sömnstörning, humörsvängningar, minnesstörningar, smärtor, ångest, kognitiv svikt samt nedstämdhet/depression.

Av deltagarna rapporterade 74% att minst ett symptom hade blivit värre under pandemin. Medelvärdet låg på 2.8 förvärrade symptom där kvinnor rapporterade något fler förvärrade symptom jämfört med männen.

Slutsatser

  • Undersökningen är ingen kontrollerad studie utan deltagarna är självrekryterade, vilket skapar olika former av osäkerhet i data. Därför skall data tolkas med försiktighet och ses som en slags termometer som ger indikationer på vad som kan tänkas pågå i befolkningen.
  • Resultaten antyder att människor upplever ökad stress under pandemin och att det är relativt få som rapporterar att inget förändrats i upplevd stress. En mindre grupp rapporterar också minskad stress under pandemin.
  • Detta fynd går igen i hur deltagarna rapporterar hur de upplever stress i olika områden och hur stressen konkret tar sig uttryck i form av olika symptom.

Anders Tengström

Forskningschef, leg. psykolog

PhD, Associate Professor, KI

 

Mät din egen stressnivå och läs mer om stress här

Läs inlägg nummer 2 om Bonzuns undersökning

[addtoany]